Medi-Cal Zorc nyaah kou-gong gorn: Smile, California

LORX ZORC NYAAH ZANGC

Borqv bieqc zaah lorx Medi-Cal zorc nyaah zangc yiem njiec buonh deic dorngx a'fai borqv lorx taux Medi-Cal zorc nyaah kou-gong gorn tengx nzie weih lorx bun {faan benx waac ndaangc}.

Goux mangc longx ga’nyuoz nzuih se benx yietc diuh kuv jauv-louc dungh meih ganh haih goux mangc yietc zungv ga’ganh buonh sin zangc.

ZIANGH DIUH CAI WAAC NAAIC

Yie hnangv haaix haih zaah lorx mangc duqv hiuv gorngv yie maaih puix-dauh goux yiem Medi-Cal?

Liouh meih zaah mangc gorngv taux meih maaih puix-dauh gouz zipv yiem Medi-Cal fu’loqc nyaanh nyei fai nor, daaix luic lorx taux Medi-Cal yiem njiec 1-800-541-5555 a’fai yiem nquenc zangc nzie weih goux zuangx mienh ze’weic gorn yaac duqv.

Beiv taux yie maaih gu’nguaaz yiem sin nor ye se haih duqv zipv sou-gorn beu weih nyei?

Medi-Calbeu weih tengx nzie weih goux zorc nyaah yiem njiec meih maaih gu’nguaaz yiem sin bouc dauh ziangh hoc aengx caux yungz liuz gu’nguaaz 12 hlaax nyieqc.

Yie biauz bieqc deic bung sou-gorn se haih maaih haaix nyungc nyauv hoic taux yie maaih puix-dauh gauz zipv Medi-Cal nyei?

Mv gunv jiex gorngv meih bieqc deic bung sou-gorn hnangv haaix yaac longx, meih corc maaih puix-dauh gauz liouh zipv tengx junh Medi-Cal sou-gorn beiv taux meih:

  • Hnyangx-jeiv mv zaaic 26
  • Benx zipv DACA nyei mienh
  • Dorngh dorngh maaih gu’nguaaz yiem sin a’fai coqc maaih gu’nguaaz faaux sin
  • 50 hnyangx a’fai gauh goz

Yiem naaiv hmz hlaax saengh 1, 2022, California duqv borqv benx beu junh sou-gorn yiem Medi-Cal bun domh mienh dungh maaih hnyangx-jeiv duqv 50 hnyangx nyei buonc mienh a’fai gauh goz mv sienv benx gorngv ninh mbuo bieqc deci bung sou-gorn hnangv haaix yaac baac. Doqc mangc waac-fienx jaa gorngv taux yie mbuo jaa borqv sou-gorn bun yie mbuo nyei mienh goz mienh nyei zunh waac sou-daan.

Yie haih duqv zipv zaah mangc nyaah mbuoqc ziez nzunc?

Medi-Cal beu weih yietc hnyangx bun tengx wang-henh zaah mangc nyaah a’fai zaanc jaaz yi nzunc nyei baengc mienh dungh hnyangx-jeiv mv zaaic 21 hnyangx nyei buonc mienh a’fai zaah mangc nyaah yietc nzunc bun baengc mienh dungh maaih hnyangx jeiv buangv 21 hnyangx aengx caux gauh goz nyei buonc.

Zotv nyaah orv gorn wuov se benx zoux haaix nyungc?

Zotv nyaah orv gorn se benx yietc diuc ndie liouh mbungh goux longx fu’jueiv nyei ga’haav bung nyaah gorn (nyaah orv gorn) mv bun nyaah butv gaeng aengx caux nyaah nquaqv daaih lauh. Ninh dorh mingh nzaatv siepv nyei aengx caux mv mun aengx caux ninh benx yietc diuc gong dungh Medi-Cal tengx nzie fu’loqc nyaah liouh goux mangc fu’jueiv nyaah.

Beiv taux yie maaih waac tov heuc tengx zorc nyaah wuov ngaengc nzuih mv bun a’fai tiuv yienc siang nor oix zuqc fungc zoux?

Meih oix zuqc duqv zipv benx tih mengh fienx daaih mbuox gorngv Medi-Cal zorc nyaah zoux nyei gong beiv taux meih zorc nyaah jauv-louc duqv benx:

  • Zuov muangx jienv ndaangc liouh taux mbuoz – fungx nzuonx bun zorc nyaanh nyei gong-mienh tengx zorc puix siang. Ninh mbuo zorc nyaah mienh maaih bouc dauh ziangh hoc benx 45 hnoi fungx nzuonx mingh zorc puix siang. Beiv taux ninh mbuo zorc nyaah mienh mv dau waac mbuox nor, yie mbuo oix zuqc ganh fungx da’nyeic zeiv tih mengh fienx sou benx Medi-Cal zorc nyaah mbuox heuc zoux nyei gong mingh bun meih duqv hiuv.
  • Tiuv yienc siang – Buatc longx nqoi nzuih zorc nyaah mv baac zorc nyaah jauv-louc yaac mv doiz dungh zorc nyaah zangc duqv tov daaih nyei jauv-louc waac.
  • Ngaengc nzuih mv bun – mv buatc longx nqoi nzuih zorc baengc.

Beiv taux ninh mbuo duqv ngaengc nzuih mv tengx zoux gong dungh meih nyei zorc nyaah zangc duqv jaa-nziouv tov heu nqoi nzuih bun waac wuov, daaix luic lorx taux meih nyei zorc nyaah zangc zaah mangc gorngv aengx haih gouv funx siang duqv nyei fai. Nzunc baav meih corc zuqc zoux sou fungx bieqc tov yiem njiec domh ze’weic goux zuangx mienh wuov liouh tov dingc baengh fim leiz bun muangx douc waac gan wang-henh finx-gorn (800) 952-5253. Meih corc haih fiev fienx fungx bun taux:

Ze’weic domh gorn tengx nzie weih goux domh zuangx mienh
Saengv zangc dingc baengh fim doh leiz gorn zangc
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

Liouh tov gaanv bouc dauh tengx nzie weih tov daaih nyei waac siepv nor, daaix luic doh gunv goux sou-gorn nam mber bieqc nzoih oc (DCN). Naaiv zeiv DCN sou-guv daan se liouh bangc ei dungh ngaengc nzuih mv tengx nzie weih gong-bou bun wuov.

Oix zuqc fungc zoux beiv taux yie qiemx muangx benx da’nyeic diuc jauv-louc?

Beiv taux meih nyei goux zorc nyaah zangc mbuox hiuv gorngv meih mv maaih puix-dauh gauz liouh jiepv sih tengx zorc baengc nyei jauv-louc liuz, meih corc haih tov muangx ninh mbuo zorc nyaah zangc paaiv benx da’nyeic diuc zorc nyaah jauv-louc bun longc. Korh waac lorx taux douc waac domh gorn yiem njiec 1-800-322-6384 borqv bieqc X aengx taux tov heuc ninh mbuo tengx nzie weih lorx da’nyeic dauh zorc nyaah zangc bun.

Buatc longx nqoi nzuih cai bun borng buoz div gong mienh se benx haaix nyungc?

Buatc longx nqoi nzuih cai bun borng buoz div gong mienh se benx dungh meih cai bun haaix laanh mienh nyei mbuoz bieqc aengx caux nqoi nzuih bun ninh bieqc goux mangc meih nyei zorc nyaah waac-fienx. Naaiv dauh borng buoz mienh se haih cai benx huov jaa hmuangv doic, pong-yiouv, zoux gong gorn zangc a’fai haaix laanh mienh dungh meih sienv cai daaih borng meih wuov. Zoux benx guv yienh bun mangc, nzunc baav meih oix cai meih nyei cai-doiz a’fai fu’jueiv hlo aqv haih tengx borng buoz mingh naaic siou nyaanh zaeqv-daan, dingc waac buangh doic, a’fai muangx baengc zingh jauv-louc benx hnangv haaix. Lorx muangx waac-fienx tipv jaa yiem njiec naaiv baengc mienh zorc baengc sou-guv.

Yie hnangv haaix tov a’fai jaa benx nqoi nzuih bun borng buo div gong mienh bieqc?

Longc sou-guv daan liouh zoux sou-nzangc cai benx nqoi nzuih borng buoz div gong mienh. Meih oix zuqc fiev nzoih sou-nzangc yiem sou-daan aengx caux njiec nzoih mbuoz, aengx caux fungx gan email a’fai fungx fienx jauv-louc bun taux:

Medi-Cal zorc nyaah kou-gong gorn
Fungx bieqc bun taux: Gunv goux waac-fienx/goux si’jeiv buonc-sin ze’weic gorn
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Juangc njiec buonv-zinh se benx haaix nyungc jauv-louc laeh (SOC)?

Maaih nyungc baav sic dauh jauv-louc dungh nzunc baav meih oix zuqc juangc cuotv buonv-zinh (SOC) caux/fai wueic benx Medi-Cal baengc mienh yaac oix zuqc juangc cuotv nyaanh. SOC se ziux ei meih nyei nyaanh hlaax gouv funx cuotv daaih. Liouh muangx waac-fienx tipv jaa nor, daaix luic bangc ei naaiv baengc mienh zorc baengc sou-guv aengx caux “Yie nyei Medi-Cal” sou-daan.

Lorx taux Medi-Cal yiem njiec 1-800-541-5555 lorx muangx yietv nyeic waac-fienx gorngv meih oix zuqc juangc cuotv haaix nyungc buonv-zinh.

Yie oix zuqc fungc zoux haaix diuc beiv taux yie maaih nzoih beu weih sou-gorn liuz yaac zuqc cuotv nyaanh zorc baengc?

Korh waac lorx taux douc waac domh gorn zangc yiem njiec 1-800-322-6384 dauz waac bieqc X liouh tov tengx nzie weih gorngv taux meih nyei sic dauh jauv-louc. Beiv taux meih zuqc cuotv nyaanh a’fai duqv cuotv nyaanh bun liuz ninh mbuo zorc nyaah zangc dungh benx Medi-Cal goux zorc nyaah kou-gong gorn nyei buonc gong nor, nzunc baav yie mbuo haih tengx zorqv naaic deix nyaanh nzuonx bun meih. Eih doh leiz gunv njiec nor, ninh mbuo Medi-Cal goux zorc nyaah zangc oix zuqc bun nyaanh jaauv nzuonx dungh meih tov nyei buonc beiv taux haaix zanc dorh sou-gorn beu mangc gorngv meih maaih Medi-Cal sou-gorn nyei mienh yiem njiec bouc dauh zipv tengx zorc jienv sic baengc zingh jauv-louc wuov. Daaix luic bangc ei baengc mienh zorc baengc sou-guv wuov muangx waac-fienx tipv jaa.

Lorx mangc waac-fienx tipv jaa gorngv taux Medi-Cal goux zorc nyaah kou-gong gorn beu weih haaix diuc gong-bou jauv-louc wuov, daaix luic bangc ei goux zorc nyaah fu’loqc nyaah wuov ginc sou yiem njiec baengc meinh zorc baengc sou-guv wuov.

Oix zuqc fungc zoux beiv taux yie nyei zorc nyaah zangc ngaengc waac mv bun zungh yie zorc nyaah waac-fienx sou-gorn?

Meih corc haih zoux sou fungx bieqc gox sic a’fai korh waac lorx taux douc waac domh gorn yiem njiec 1-800-322-6384 borvq dauz bieqc X. Liouh hoqc mangc gorngv hnangv haaix zoux sou fungx bieqc gox sic, mangc ei naaiv sou-guv “Njiaaux hnangv haaix zoux sou fungx bieqc gox sic” yiem naaiv ginc sou-pin.

Yie hnangv haaix haih duqv zipv benx siang zorqv nyaanh fangx-daan (BIC)?

Beiv taux meih maiv duqv zipv siou taux buoz BIC a’fai muoqv zuqc dingz laaih a’fai janx-zaqc nimc nor, nzunc baav meih oix zuqc tov BIC yiem caux meih nyei nquenc zangc nzie weih zuangx mienh ze’weic gorn. Beiv taux meih nyei BIC zuqc janx-zaqc nimc nor, meih oix zuqc box tong fienx mbuox taux​ goux janx-zaqc baeng yiem buonv-deic aengx caux nquenc zangc nzie weih zuangx mienh ze’weic gorn hiuv. Meih horpc zuqc dorh waac-fienx mbuox camv ndongc haaix yaac longx dungh gorngv taux janx-zaqc hnangv haaix nimc fangx-daan. Beiv taux ninh mbuo zoux siang-fangx daan bun meih nor, meih nyei lox fangx-daan yaac longc maiv duqv aqv oc. Daaix luic lorx taux nquenc zangc ze’weic gorn yiem njiec meih nyei buonh deic.​

BAENGC MIENH NYEI WAAC-FIENX

Tengx nzie weih benx cie tor faaux njiec

Nzunc baav meih corc maaih puix-dauh horpqc liouh tengx nzie weih benx cie tor faaux njiec beiv taux meih maaih dingc waac liouh buangh ndie-sai liouh zorc jiepv sih baengc. Meih corc haih lorx mangc yietv nyeic waac-fienx tipv jaa yiem njiec baengc mienh nyei zorc baengc sou-guv wuov.

Liouh tov heuc tengx nzie weih tov faaux njiec wuov, korh waac lorx taux douc waac domh gorn yiem njiec 1-800-322-6384 douc borqv waac bieqc X. Ninh mbuo Medi-Cal kou-gong gorn se kungx beu weih liouh tengx nzie weih tor mingh zorc jiepv sih kouv nyei baengc hnangv oc.

Beiv taux meih qiemx zuqc geh cie mingh lorx buangh ndie-sai ei dingc bouc dauh ziangh hoc wuov, liuz meih yaac maiv maaih puix-dauh gauz liouh zipv tengx nzie weih benx jiepv sih baengc tengx tor mingh nzuonx, daaix luic doqc mangc yiem naaiv kuaaiv daan benx nqoi nzuih bun tengx tor faaux njiec lorx dungh maiv zeiz jiepv sih zorc baengc ndie-sai.

Hnangv haaix zoux sou fungx bieqc gox sic

Meih corc haih korh waac bieqc douc waac domh gorn liouh gox sic yiem naaiv 1-800-322-6384 borqv bieqc gorn zangc X aengx caux gorngv caux ninh mbuo borng buoz gong-mienh.

Meih corc haih download yiem naaiv Medi-Cal sou-daan liouh gox sic gorngv taux goux zorc nyaah jauv-louc aengx caux fungx bieqc yiem email a’fai fungx fienx jauv-louc mingh bun taux:

Medi-Cal goux zorc nyaah kou-gong gorn tengx nzie weih goux baengc mienh
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Mbenc maaih faan waac mienh yiem njiec dingc buangh doic nyei bouc dauh ziangh hoc

Medi-Cal tengx nzie weih faan waac bun muangx aengx caux wuv buoz faan waac bun mangc (ASL) wang-henh faan waac bun ninh mbuo Medi-Cal baengc mienh. Mbenc maaih faan waac bun muangx camv jiex 250 fingz waac aengx caux iu-fingz waac.

Meih ganh, fai meih nyei zorc nyaah zangc ze’weic gorn corc haih korh waac lorx taux douc waac domh gorn (TSC) yiem njiec 1-800-322-6384 yiem leiz baaix yietv mingh taux leiz baaiz hmz, yiem 8 diemv lungh ndorm mingh taux 5 diemv lungh muonx liouh tov heuc tengx nzie weih faan waac bun muangx gan douc waac gorn zangc gorngv taux dingc waac caux meih zorc nyaah zangc. Ninh mbuo maiv haih jaa-nziouv tengx mbenc ziangx faan waac liouh dingc ziangx ziangh hoc faan waac bun muangx oc.

Beiv taux meih benx baengc mienh dungh m’normh maiv mbienc a’fai gorngv waac maiv junh nor, meih corc haih douc waac daaih lorx benx mborqv nzangc nyei mienh (TTY) finx-hoc gorn yiem njiec 1-800-735-2922, leiz baaix yietv mingh taux leiz baaix hmz, 8 diemv lungh ndorm mingh taux 5 lunh muonx; benx da’nyeic deix yietc zungv ziangh hoc yaac duqv, meih horpc zuqc douc waac lorx taux California tengx nzie weih bungx fangx-nangh bun mangc TDD/TTY yiem njiec 711. Liouh tov heuc tengx dingc ziangh hoc liouh nzie weih ASL faan waac bun muangx yiem njiec dingc ziangh hoc buangh zorc nyaah zangc wuov, daaix luic korh waac lorx taux ninh mbuo finx-gorn mienh longc benx wang-henh douc waac finx-gorn yiem njiec 1-800-322-6384.

Douc waac domh gorn fonh

Beiv taux meih maaih waac qiemx zuqc naaic dungh maiv fiev njiec nyei buonc waac-fienx nor, daaix luic korh waac lorx taux douc waac domh gorn fonh yiem njiec naaiv 1-800-322-6384 borqv bieqc gorn zangc X. Naaiv hoc douc waac jauv-louc se benx wang-henh longc, aengx caux Medi-Cal goux zorc nyaah nyei borng buoz gong-mienh se mbenc nzoih liouh tengx meih yiem leiz baaiz yietv mingh taux leiz baaiz hmz, yiem 8 diemv lungh ndorm – 5 diemv lungh muonx bouc dauh PT.

LORX ZORC NYAAH ZANGC

Borqv bieqc zaah lorx Medi-Cal zorc nyaah zangc yiem njiec buonh deic dorngx a'fai borqv lorx taux Medi-Cal zorc nyaah kou-gong gorn tengx nzie weih lorx bun {faan benx waac ndaangc}.

Yie nyei beu weih sou-gorn tengx beu goux duqv taux haaix nyungc gong-bou jauv-louc?

Borqv bieqc naaiv liouh piu-beiv doqc mangc yietc zungv goux zorc nyaah gong-bou jauv-louc dungh Medi-Cal maaih sou-gorn beu weih bun nyei buonc.
Liouh lorx taux Medi-Cal goux zorc nyaah jauv-louc, korh waac lorx taux douc waac fonh domh gorn yiem njiec 1-800-322-6384 aengx caux borqv bieqc lorx X benx {tengx nzie weih faan waac bun muangx}. Naaiv norm korh waac finx-gorn se bun wang-henh longc, aengx caux ninh mbuo borqv meih bieqc buangh caux ninh mbuo faan waac mienh liouh tengx nzie weih faan waac bun muangx. Medi-Cal goux zorc nyaah nyei borng buoz div gong mienh se mbenc zuov tengx meih yiem naaiv 8:00 diemv lungh ndorm mingh taux 5:00 diemv lungh muonx, yiem naaiv leiz baaix yietv mingh taux leiz baaix hmz.